O nama

 

Centar za mlade „KVART“ je mirovno, ljudskopravaško, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana zasnovano na beskompromisnom poštovanju univerzalnih ljudskih vrijednosti kao sto su mir, nenasilje, demokratija, sloboda, jednakost, poštovanje ljudskih prava, antifašizam i pravda. Djelovanje Centra za mlade “KVART” je usmjereno na mlade kao najvitalnijeg dijela društva i najadekvatnijeg za postizanje pozitivne drušvene promjene.

Centar za mlade „KVART“ je zvanično osnovan 2010. godine , a nezvanično postoji kao omladinski program organizacije „Zdravo da ste“, komunalnog centra u Prijedoru od 2006. godine. Grupa mladih volontera organizacije „Zdravo da ste“ je nakon sagledavanja potreba i problema mladih u Prijedoru nakon nekoliko uspješnih sastanaka dala ideju za osnivanje udruženja „KVART“. Tragom ovih ideja, a i podstaknuti rezultatima istraživanja o potrebama mladih („Strategija o smanjenju siromaštva 2005.“ ) mladi ljudi iz Opštine Prijedor su osnovali Centar za mlade „KVART“.Ciljevi Centra za mlade “KVART” su:


 • Afirmacija univerzalnih ljudskih vrijednosti kao sto su mir, nenasilje, demokratija, sloboda, jednakost, poštovanje ljudskih prava, antifašizam i pravda u društvu, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje održivog mira i nenasilnog pristupa rješavanju konflikta u našem društvu. 
 • Iniciranje, organizovanje i unapređenje udruživanja mladih u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa mladih. 
 • Podsticanje aktivnog uključivanja mladih u društvene procese u ciju poboljšanja položaja mladih i ostvarivanja pozitivne društvene promjene. 
 • Podsticanje i aktivan angažman u ciju promjene odnosa prema prošlosti, sa posebnim akcentom na aktivno uključivanje mladih u ove procese. 
 • Afirmacija i rad na ostvarivanju ljudskih prava i socijalnoj integraciji, posebno ugroženih i marginalizovanih grupa kao sto su mladi, ruralno stanovnistvo, žene, LGBT osobe i drugi. 
 • Podsticanje i unapređenje ostvarivanja radničkih prava, sa posebnim osvrtom na rješavanje nezaposlenosti i ostvarivanje radničkih prava mladih. 
 • Kreiranje i unapređenje alternativnog i kritičkog pristupa u kulturi mladih, te podsticanje korištenja kulture i umjetnosti kao alata u postizanju pozitivne društvene promjene. 
 • Jačanja neformalnog pristupa obrazovanju mladih kroz kreiranje i realizaciju projekata i programa neformalne edukacije za mlade. 
 • Poboljšanje socio-ekonomske i zdravstvene slike u društvu posebno poboljšanje socio-ekonomske i zdravstvene slike mladih kroz realizaciju preventivnih i interventnih programa i projekata. 
 • Unapređenje zaštite životne sredine i podizanje ekološke svijesti u društvu. 
 • Uspostavljanje i poboljšanje saradnje sa institucijama, udruženjima građana i drugim relevantnim subjektima u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa. 
 • Istraživanje, praćenje i analiza potreba u društvu, posebno potreba mladih. 
 • Kreiranje, izdavanje i distribucija publikacija iz oblasti od interesa udruženja.

Tokom perioda funkcionisanja organizacije su realizovani sljedeći projekti:
 • Kvartna kolonija, 2007. godine , budžet 5 726 KM 
 • Monitoring dječijih prava na području Opštine Prijedor, 2008. godina, budžet 4 830 KM 
 • Poboljšanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena izbjeglica sa područja opštine Prijedor, 2011 godine, budžet 1360 KM 
 • Međunarodni sajam omladinskih nevladinih organizacija - SONVO 2012. budžet 3000 KM 
 • Humanitarni projekat, u saradnji sa neformalnom grupom Čisto srce, 2012, budžet 500 KM 
 • Projekat “Iza zatvorenih vrata” saradnja sa Centrom za socijalni rad Prijedor, 2012, budzet 2000 KM 
 • Partner na realizaciji kampanje “Take back the tech” u saradnji sa One world see fondacijom iz Sarajeva, 2012 
 • Susreti sa autorima, partnerski projekat sa Agencijom lokalne demokratije, 2012-2013, donator: Proggeto Prijedor 
 • “Mladi za pomirenje”, partnerski projekat u saradnji sa OHO Čisto srce i Udruženjem Optimisti, 2013, donator Savjet/Vijeće Evrope, budžet 25 000 € 
 • “Mladi za bolju životnu sredinu”, 2013., donator Opština Prijedor, budžet 1000 KM 
 • Formalno-pravne radnje inicijative “Jer me se tiče”, 2013., donator SHL, XY, i drugi privatni donator, 10 000 KM 
 • “Mladi za pomirenje vol. 2”, partnerski projekat u saradnji sa OHO Čisto srce i Udruženjem Optimisti, 2014, donator Savjet/Vijeće Evrope, budžet 26 000 € 
 • “Mladi za pomirenje vol. 3”, partnerski projekat u saradnji sa Udruženjem Optimisti, 2014, donator Savjet/Vijeće Evrope, budžet 5 000 €

Upravljačka struktura "CZM KVART"


Predsjednica skupštine je Anja Bundalo.


Upravni odbor čine:
Igor Sovilj, predsjednik UO
Zorana Dabić, članica UO
Emir Hodžić, član UO


Izvršni direktor je Goran Zorić.
Comments

Popular Posts